Stratejik Yönetim ve Planlama - Yönetim Bilgi Sistemleri Alt Birimi

Stratejik Yönetim ve Planlama - Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi

 

  Dairesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  Birimi

 Stratejik Yönetim ve Planlama- Yönetim Bilgi Sistemleri Br.

  Astları

 Birim Personeli

A-

Stratejik Yönetim ve  Planlama Fonksiyonu

01-

İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

02-

Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

03-

Başkanlığımızın birim faaliyet raporununun hazırlanmasını ve harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak kurumun faaliyet raporunu hazırlamak

04-

İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

05-

İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

06-

Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak

07-

Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

08-

İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

09-

İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

10-

İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

B-

 

Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu

 

01-

İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

02-

İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

03-

İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

 

C-

 

Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonu

 

01-

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

02-

Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

03-

İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
 

        

 

Adı Soyadı Ünvanı Görevi
Derya Burçin BAYRAK Mali Hizmetler Uzmanı Görev Tanımı
Ayhan KAMAŞ İşçi Görev Tanımı