Stratejik Yönetim ve Planlama - Yönetim Bilgi Sistemleri Alt Birimi

Stratejik Yönetim ve Planlama - Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi

 

  Dairesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  Birimi

 Stratejik Yönetim ve Planlama- Yönetim Bilgi Sistemleri Br.

  Astları

 Birim Personeli

A-

Stratejik Yönetim ve  Planlama Fonksiyonu

01-

İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

02-

Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

03-

Başkanlığımızın birim faaliyet raporununun hazırlanmasını ve harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak kurumun faaliyet raporunu hazırlamak

04-

İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

05-

İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

06-

Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak

07-

Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

08-

İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

09-

İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

10-

İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

B-

 

Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu

 

01-

İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

02-

İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

03-

İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

 

C-

 

Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonu

 

01-

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

02-

Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

03-

İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
 

        

 

Adı Soyadı Ünvanı Görevi
Nilüfer TEKİN Mali Hizmetler Uzmanı Görev Tanımı
Derya Burçin BAYRAK Mali Hizmetler Uzmanı Görev Tanımı
Ayhan KAMAŞ İşçi Görev Tanımı