Başkanlığımız

 

  Dairesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  Astları

Birim Personeli

 

01-

Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

02-

İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

03-

İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

04-

İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

05-

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

06-

İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

07-

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

08-

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

09-

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

10-

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

11-

İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

12-

İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.

13-

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

14-

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

15-

İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

16-

İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

17-

Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

18-

Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

19-

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

20-

İç ve dış denetim raporlarını izlemek.

21-

İdareyi ilgilendiren her türlü mevzuatı takip ederek üst makamları ve ilgili birimleri değişiklikler konusunda bilgilendirmek.

22-

Kanunda belirlenen görev ve yetkiler çerçevesinde İdareyi temsil etmek.

23-

Hizmetin yapılmasında personele yazılı ve sözlü talimatlar vermek, verilen talimatların takibinin yapılmasını sağlamak.

24-

İdareye ait görevlerin mevzuata uygun, zamanında verimli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

25-

İdarede yürütülen iş ve işlemlerin idarenin misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak.

26-

Personelin çalışmalarının izlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

27-

Başkanlıkta kullanılan araç ,gereç ve demirbaş eşyanın verimli kullanılması,korunması,bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri almak.

28-

Gelen yazılardan personelin bilgilendirilmesi gerekenlerin ilgililere duyurulmasını sağlamak.

29-

Başkanlığın görevleriyle ilgili toplantılara katılmak.

30-

İlgili mevzuatla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilen diğer görevleri yapmak.

31-

Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.