Zülfikar KURT

Ünvanı: 
Mali Hizmetler Uzmanı
Görev Tanımı: 

 

- Muhasebe hizmetlerini yürütmek,

- Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

- Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

- Malî istatistikleri hazırlamak,

- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

- Malî konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Sıra 
4.00