Muhasabe - Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi

Muhasabe - Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

 

  Dairesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  Birimi

 Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

  Astları

 Birim Personeli

 

01-

Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, muhasebe yetkilisinin gözetiminde muhasebe hizmetlerini yürütmek,

02-

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek,

03-

Bütçe kesin hesabını ve malî istatistikleri hazırlamak,

04-

İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

05-

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

06-

İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

07-

Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tablolar düzenlemek,

08-

Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek,

09-

Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu,

10-

Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir.

 

 

Adı Soyadı Ünvanı Görevi
Nilüfer TEKİN Mali Hizmetler Uzmanı Görev Tanımı
Zübeyde ERGÜVEN ERİŞ Memur Görev Tanımı
İbrahim KOCA Tekniker Görev Tanımı
Vural KAHRAMAN Memur Görev Tanımı
Behiye EROL İşçi Görev Tanımı
Şeyda DİNDAR İşçi Görev Tanımı
Serap TERZİOĞLU Memur Görev Tanımı
Pınar ÖZÖĞÜT Memur Görev Tanımı
Ferit KIRDÖK Memur Görev Tanımı
Hamdi ÇELİK Memur Görev Tanımı
Olcay GÜLSES İşçi Görev Tanımı
Dilek Yeğin Memur Görev Tanımı
Fedime Eraydın Veri Hazırlama Kontrol Memuru Görev Tanımı
Handan SARITAŞ Mali Hizmetler Uzmanı Görev Tanımı