Diğer Tebliğler

2013 Yılı Ocak Ayina Ait Mali ve Sosyal Haklara Ilişkin Genelge
2013 Damga Vergisi Genel Tebliği (Seri No:56)
2013 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:284)
2013 Yurtdışına Gecici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller
2016 Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge
2016 Yılı Damga Vergisi Genel Tebliği Seri No-59
2016 Yılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No-290
Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2011/4)
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:38)
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Kamu İç Kotrol Standartları Rehberi
Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No:2011/1)
Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No:117)
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No:118)
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı :2)
Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)
Parasal Sınırlar Ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
Performans Programı Hazırlama Rehberi
Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:1)
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:2)
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:3)
Üniversitelerde ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinde Harcama Yetkilileri Hakkında 03 Ocak 2006 tarih ve 099 sayılı Genel Yazı
Üst Yönetici Rehberi