Bütçe ve Performans Alt Birimi

 
Adı ve Soyadı                                      Ünvanı                                 Görevi
Handan SARITAŞ                                Mali Hizmetler Uzmanı        Birim Yetkilisi
Demet DOKUYUCU AKBULUT           Mali Hizmetler Uzmanı  
Ülkü KAYA                                           Bilgisayar İşletmeni
 
 
 

 

  Dairesi

: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  Birimi

: Bütçe ve Performans Birimi

  Astları

: Birim Personeli

 

01-

Performans program hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

02-

Bütçeyi: İdare hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçe ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik plana, stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve yıllık amaç ve hedefler ile performans göstergelerine dayanarak hazırlamak,

03-

Ayrıntılı harcama/finansman programını hazırlamak,

04-

Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak ve raporlarını hazırlamak,

05-

Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler üretmek,

06-

İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

07-

Tüm harcama birimleri ile “Bütçe Hazırlama, Harcama ve Ödenek Kontrolü” konularında koordinasyon sağlamak,

08-

Bütçe ödeneklerinde: ödeneklerin dengeli ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli tedbirleri almak ve yönlendirmeler yapmak, ödenek aktarmaları ve yedek ödenek taleplerini sonuçlandırmak, ödenek üstü harcamalara engel olmak,

09-

Ödenek gönderme belgelerini sistem üzerinde onaylayarak göndermek,

10-

Resmi yazışma yoluyla gerçekleştirilen her türlü bütçe ödenekleri revize işlem kayıtlarını “e-bütçe” programına işlemek, dosya dolabındaki ilgili klasörlerde muhafaza etmek,

11-

Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

12-

B cetveline göre gerçekleşen gelirlerin tahakkuku,

13-

Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,