Elvin KUPA DOĞAN

Ünvanı: 
Birim Sorumlusu
Görev Tanımı: 

 

- Bütçeyi hazırlamak, bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

- Ayrıntılı finansman programını hazırlamak,

- Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

-Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

-Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

-İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını

yürütmek, bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

-İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

- Malî konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Sıra: 
25.00