Bütçe ve Performans Alt Birimi

Bütçe ve Performans Birimi

 

  Dairesi

: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

  Birimi

: Bütçe ve Performans Birimi

  Astları

: Birim Personeli

 

01-

Performans program hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,

02-

Bütçeyi: İdare hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçe ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik plana, stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve yıllık amaç ve hedefler ile performans göstergelerine dayanarak hazırlamak,

03-

Ayrıntılı harcama/finansman programını hazırlamak,

04-

Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak ve raporlarını hazırlamak,

05-

Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler üretmek,

06-

İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

07-

Tüm harcama birimleri ile “Bütçe Hazırlama, Harcama ve Ödenek Kontrolü” konularında koordinasyon sağlamak,

08-

Bütçe ödeneklerinde: ödeneklerin dengeli ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli tedbirleri almak ve yönlendirmeler yapmak, ödenek aktarmaları ve yedek ödenek taleplerini sonuçlandırmak, ödenek üstü harcamalara engel olmak,

09-

Ödenek gönderme belgelerini sistem üzerinde onaylayarak göndermek,

10-

Resmi yazışma yoluyla gerçekleştirilen her türlü bütçe ödenekleri revize işlem kayıtlarını “e-bütçe” programına işlemek, dosya dolabındaki ilgili klasörlerde muhafaza etmek,

11-

Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

12-

B cetveline göre gerçekleşen gelirlerin tahakkuku,

13-

Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

 

Adı Soyadı Ünvanı Görevi
Elvin KUPA DOĞAN Birim Sorumlusu Görev Tanımı
Ahmet TERZİ Büro Personeli Görev Tanımı
Ülkü KAYA Memur Görev Tanımı